Политика за поверителност

Информация, предоставена съгласно членове 13-14 от GDPR 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)

Целта на този документ (наричан по-долу „Политика за поверителност“) е да информира Потребителите относно личните данни, разбирани като всяка информация, която позволява идентифицирането на физическо лице (наричани по-долу „Лични данни“), събрани от уебсайта www.gluconol- website.com (наричано по-долу „Приложение“).

Администраторът на данни може да промени или просто да актуализира, изцяло или частично, тази информация, като информира Потребителите. Промените и актуализациите ще бъдат обвързващи веднага щом бъдат публикувани в Приложението. Поради това Потребителят се приканва да чете Политиката за поверителност всеки път, когато влиза в Приложението.

В случай на неприемане на промените, направени в Политиката за поверителност, Потребителят е длъжен да прекрати използването на това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да премахне личните му данни.

1. Лични данни, събрани от Приложението

Администраторът събира следните видове лични данни:

A. Данни и съдържание, придобити автоматично при използване на Приложението:

Технически данни: компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за работа с това Приложение, могат да придобият, по време на нормалната си работа, някои лични данни, чието предаване се подразбира при използването на интернет комуникационни протоколи. Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани потребители, но която поради самото си естество би могла, чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, да позволи идентифицирането на потребителите. Тази категория включва IP адресите или имената на домейни, използвани от Потребителите, които се свързват с Приложението, адресите в нотацията URI (Uniform Resource Identifier) ​​на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за изпращане на заявката до сървъра, размера на получения файл и др.

Б. Лични данни, събрани чрез бисквитки или подобни технологии:

Приложението използва бисквитки, уеб маяци, уникални идентификатори и други подобни технологии за събиране на лични данни на страници, посетени връзки и други действия, извършвани при използване на нашите услуги. Те се запаметяват, за да бъдат препредадени при следващо посещение от същия потребител. Потребителят може да види пълната Политика за бисквитки на следния адрес: https://www.gluconol-website.com/cookie-policy/

2. Цел

Събраните лични данни могат да се използват за изпълнение на договорни и преддоговорни задължения и за правни задължения, както и за следните цели:

Архивиране, хостинг и управление на бекенд инфраструктурата: за управление на техническата инфраструктура за архивиране на данните на потребителите. Личните данни се съобщават на SiteGround Spain SL, https://it.siteground.com/terms.htm

Статистика само с анонимни данни: за извършване на статистически анализи въз основа на обобщени данни или данни, които не позволяват идентифицирането на потребителя. Личните данни се съобщават на Google LLC, https://policies.google.com/privacy ;

Мониторинг, анализ и проследяване на поведението на Потребителя: за наблюдение и анализ на поведението на Потребителя в Приложението. Личните данни се съобщават на Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

Насочване към рекламиране и ремаркетинг: за показване на реклами, които са по-подходящи за вас въз основа на вашето поведение и предпочитания при сърфиране. Личните данни се съобщават на Google LLC https://policies.google.com/privacy ;

3. Методи на обработка

Обработката на Лични данни се извършва с помощта на ИТ и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, тясно свързани с посочените цели. В някои случаи субекти, участващи в организацията на Администратора на данни, също могат да имат достъп до лични данни (като например управление на персонала, служители в търговските зони, системни администратори и др.) или външни субекти (като ИТ компании, доставчици услуги, пощенски превозвачи, хостинг доставчици и др.). Когато е необходимо, тези субекти могат да бъдат назначени като обработващи данни от администратора на данни, както и да имат достъп до личните данни на потребителите, когато е необходимо, и ще бъдат договорно задължени да пазят личните данни поверителни.

4. Правно основание на лечението

Обработването на Лични данни, свързани с Потребителя, се основава на следните правни основания:

 • съгласието, дадено от Потребителя за една или повече конкретни цели;
 • обработването е необходимо за изпълнение на договор с Потребителя и/или за изпълнение на преддоговорни мерки
 • обработването е необходимо за изпълнение на законово задължение, на което се подчинява Администраторът на данни
 • обработката е необходима за изпълнението на задача от обществен интерес или за упражняването на публични правомощия, предоставени на Администратора на данни
 • обработването е необходимо за преследване на легитимен интерес на Администратора на данни или на трети страни
 • обработването е необходимо за преследването на жизненоважен интерес на Администратора на данни или на трети страни.

5. Място

Личните данни се обработват в оперативните офиси на Администратора и на всяко друго място, където се намират страните, участващи в обработката.

6. Мерки за сигурност

Обработването се извършва съгласно методи и инструменти, подходящи за гарантиране на сигурността и поверителността на личните данни, тъй като Администраторът на данни е приел адекватни технически и организационни мерки, които гарантират и позволяват да се докаже, че обработването се извършва в съответствие с референтното законодателство.

7. Срок на съхранение на данните

Личните данни ще бъдат съхранявани за периода от време, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани. По-специално, Личните данни ще бъдат съхранявани за цялата продължителност на договорните отношения, за изпълнение на задълженията, присъщи и произтичащи от тях, за спазване на приложимите законови и регулаторни задължения, както и за собствени или защитни цели на трети страни . Ако обработката на Лични данни се основава на съгласие на Потребителя, Администраторът може да запази Личните данни до оттеглянето на съгласието. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълъг период, ако е необходимо за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган. Всички Лични данни ще бъдат изтрити или съхранявани във форма, която не позволява идентифициране на Потребителя в рамките на 30 дни след края на периода на съхранение. След изтичане на този срок,

8. Автоматизирано вземане на решения

Всички събрани лични данни няма да бъдат обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране, което може да породи правни последици за лицето или което може значително да го засегне.

9. Вашите права

Потребителите могат да упражняват определени права във връзка с личните данни, обработвани от Собственика. По-специално, Потребителят има право да:

 • оттегляне на съгласието по всяко време;
 • възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
 • достъп до вашите лични данни;
 • проверяват и изискват корекция;
 • получаване на ограничение на лечението;
 • да получат анулиране на личните си данни;
 • получават своите лични данни или ги прехвърлят на друг притежател;
 • да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни и/или да предприемете правни действия.

За да упражнят правата си, Потребителите могат да отправят запитване към контактните данни на Собственика, посочени в този документ. Заявките се правят безплатно и се обработват от Администратора възможно най-скоро, във всеки случай в рамките на 30 дни.